افتخارات فرهنگی ورزشی سلام اسلام – سال تحصیلی ۹۶-۹۵

افتخارات فرهنگی ورزشی سلام اسلام – سال تحصیلی ۹۵-۹۴

افتخارات آموزشی سلام اسلام – سال تحصیلی ۹۷ – ۹۶

افتخارات آموزشی سلام اسلام – سال های تحصیلی ۹۴ تا ۹۶

افتخارات پژوهشی سلام اسلام – سال تحصیلی ۹۷-۹۶

افتخارات پژوهشی سلام اسلام – سال تحصیلی ۹۶-۹۵

افتخارات پژوهشی سلام اسلام – سال تحصیلی ۹۵-۹۴

مراسم تقدیر از تیم هاى شرکت کننده ایرانى در مسابقات روبوکاپ ٢٠١٧ ژاپن در محل سفارت جمهورى اسلامى ایران