, , , ,

تئاتر دانش آموزی مدرسه سلام اسلام

, ,

ششمین دوره مسابقات فرهنگی و هنری اسوه حسنه

, ,

کسب رتبه های برتر در سومین المپیاد ورزشی مجموعه مدارس سلام

, ,

نتایج درخشان دانش آموزان سلام اسلام در مسابقات فرهنگی هنری اسوه حسنه

, ,

افتخارات فرهنگی ورزشی سلام اسلام – سال تحصیلی ۹۶-۹۵

, ,

افتخارات فرهنگی ورزشی سلام اسلام – سال تحصیلی ۹۵-۹۴