خانم فروتن

مدیر دبیرستان سلام اسلام خانم فروتن

دبیرستان دخترانه سلام اسلام (دوره اول)

همکاران کادر اداری

دبیرستان پسرانه سلام اسلام (دوره اول)
 خانم همراهی

معاونت پشتیبانی خانم همراهی

متولد ۱۳۴۳
لیسانس مدیریت آموزشی
۳۵ سال سابقه فعالیت

خانم ارباب

معاونت اجراییخانم ارباب

متولد ۱۳۶۸
فوق لیسانس روانشناسی
۱۲ سال سابقه فعالیت

خانم رضازاده

مسئول اجراییخانم رضازاده

متولد ۱۳۷۱
فوق لیسانس جنین شناسی
۲ سال سابقه فعالیت

خانم علیجانی

معاونت پژوهشخانم علیجانی

متولد ۱۳۶۹
لیسانس برق الکترونیک
۷ سال سابقه فعالیت

خانم بنی اسدی

معاونت فرهنگیخانم بنی اسدی

متولد ۱۳۶۲
لیسانس تصویر سازی
۱۴ سال سابقه فعالیت

خانم بهتویی

معاونت آموزش و مسئول پایه هفتمخانم بهتویی

متولد ۱۳۶۱
لیسانس روانشناسی ، فوق لیسانس برنامه ریزی درسی
۱۶ سال سابقه فعالیت

خانم رضوانی

مسئول پایه هفتمخانم رضوانی

متولد ۱۳۶۶
لیسانس  ریاضی
۱۳ سال سابقه فعالیت

خانم اتحاد

معاونت آموزش و مسئول پایه هشتمخانم اتحاد

متولد ۱۳۶۸
فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات
۶ سال سابقه فعالیت

خانم مسعودی

مسئول پایه هشتمخانم مسعودی

متولد ۱۳۷۰
فوق لیسانس مدیریت
۵ سال سابقه فعالیت

خانم ارباب

معاونت آموزش و مسئول پایه نهمخانم ارباب

متولد ۱۳۶۰
فوق لیسانس تکنولوژی آموزشی
۱۸ سال سابقه فعالیت

خانم تیموری

مسئول پایه نهمخانم تیموری

متولد ۱۳۷۰
لیسانس IT
۵ سال سابقه فعالیت

 خانم علی بیگی

مسئول امور اداری خانم علی بیگی

متولد ۱۳۶۲
لیسانس جغرافیا طبیعی
۶ سال سابقه فعالیت

خانم جنگروی

مسئول روابط عمومیخانم جنگروی

خانم حاتمی

خدمات اجراییخانم حاتمی

آقای حاتمی

کارپردازآقای مسعود حاتمی

آقای احسان امیری

مسئول ITآقای احسان امیری

همکاران کادر آموزشی

دبیرستان پسرانه سلام اسلام (دوره اول)

معاونت آموزشینام و نام خانوادگی

متولد
لیسانس
سال سابقه فعالیت
سابقه تدریس دروس

معاونت آموزشینام و نام خانوادگی

متولد
لیسانس
سال سابقه فعالیت
سابقه تدریس دروس

معاونت آموزشینام و نام خانوادگی

متولد
لیسانس
سال سابقه فعالیت
سابقه تدریس دروس

معاونت آموزشینام و نام خانوادگی

متولد
لیسانس
سال سابقه فعالیت
سابقه تدریس دروس

معاونت آموزشینام و نام خانوادگی

متولد
لیسانس
سال سابقه فعالیت
سابقه تدریس دروس

معاونت آموزشینام و نام خانوادگی

متولد
لیسانس
سال سابقه فعالیت
سابقه تدریس دروس

معاونت آموزشینام و نام خانوادگی

متولد
لیسانس
سال سابقه فعالیت
سابقه تدریس دروس

معاونت آموزشینام و نام خانوادگی

متولد
لیسانس
سال سابقه فعالیت
سابقه تدریس دروس

معاونت آموزشینام و نام خانوادگی

متولد
لیسانس
سال سابقه فعالیت
سابقه تدریس دروس

معاونت آموزشینام و نام خانوادگی

متولد
لیسانس
سال سابقه فعالیت
سابقه تدریس دروس

معاونت آموزشینام و نام خانوادگی

متولد
لیسانس
سال سابقه فعالیت
سابقه تدریس دروس

معاونت آموزشینام و نام خانوادگی

متولد
لیسانس
سال سابقه فعالیت
سابقه تدریس دروس

معاونت آموزشینام و نام خانوادگی

متولد
لیسانس
سال سابقه فعالیت
سابقه تدریس دروس

معاونت آموزشینام و نام خانوادگی

متولد
لیسانس
سال سابقه فعالیت
سابقه تدریس دروس

معاونت آموزشینام و نام خانوادگی

متولد
لیسانس
سال سابقه فعالیت
سابقه تدریس دروس

معاونت آموزشینام و نام خانوادگی

متولد
لیسانس
سال سابقه فعالیت
سابقه تدریس دروس

معاونت آموزشینام و نام خانوادگی

متولد
لیسانس
سال سابقه فعالیت
سابقه تدریس دروس

معاونت آموزشینام و نام خانوادگی

متولد
لیسانس
سال سابقه فعالیت
سابقه تدریس دروس

معاونت آموزشینام و نام خانوادگی

متولد
لیسانس
سال سابقه فعالیت
سابقه تدریس دروس

معاونت آموزشینام و نام خانوادگی

متولد
لیسانس
سال سابقه فعالیت
سابقه تدریس دروس

معاونت آموزشینام و نام خانوادگی

متولد
لیسانس
سال سابقه فعالیت
سابقه تدریس دروس

معاونت آموزشینام و نام خانوادگی

متولد
لیسانس
سال سابقه فعالیت
سابقه تدریس دروس

معاونت آموزشینام و نام خانوادگی

متولد
لیسانس
سال سابقه فعالیت
سابقه تدریس دروس

معاونت آموزشینام و نام خانوادگی

متولد
لیسانس
سال سابقه فعالیت
سابقه تدریس دروس