نوشته‌ها

قبولی تعداد ۷ نفر از دانش آموزان در مسابقات جهانی ریاضی IMC

افتخارات آموزشی سلام اسلام – سال های تحصیلی ۹۴ تا ۹۶

افتخارات پژوهشی سلام اسلام – سال تحصیلی ۹۶-۹۵