سالی که نکوست از بهارش پیداست.
شروعی بی نظیر در سال تحصیلی جدید با خبرهای خوشحال کننده برای دبیرستان سلام اسلام.
خدا قوت بچه ها