نخستین روز از اردوی مطالعاتی نوروزی بچه های گل پیش دانشگاهی امروز آغاز شد برای تک تک عزیزانمون آرزوی موفقیت داریم