کسب مدال برنز مسابقات جهانی ریاضیات کره شمالی توسط دانش آموز امیر حسین بخشی