قبولی دانش آموزان سلام اسلام در اولین دوره مسابقات زیست پژوهشگر