مسابقات جهانی آسیا و اقیانوسیه- کیش ۲۰۱۸

متن در دست ویرایش

کسب مقام سوم لیگ کواسپیس پیشرفته مسابقات جهانی آسیا و اقیانوسیه- کیش ۲۰۱۸

افتخار مقام سوم  لیگ کواسپیس پیشرفته بخش سوپرتیم توسط دانش آموزان: کسری علی اکبر شیرازی، پوریا حجاریان کاشانی، علی طاهری، روزبه خرمی کسب گردید.

متن در دست تدوین