مسابقات بین المللی ربوکاپ ایران ۲۰۱۸

متن در دست ویرایش

کسب مقام اولمقام اول مسابقات فوتبالیست سبک وزن مقدماتی بخش بیگ فیلد مسابقات بین المللی ربوکاپ ایران ۲۰۱۸

افتخار مقام اول مسابقات فوتبالیست سبک وزن مقدماتی بخش بیگ فیلد توسط دانش آموزان:  آرین ایزدپناه، محمدرضا امین الدوله، علی کیانوش، رادین خوانساری، تکین فتحی زاده و مقام اول مسابقات امدادگر خط بخش سوپرتیم: اشکان مجیدی، امیرعلی روحی، یاشار رضایی کسب گردید.

متن در دست تدوین