مسابقات فیراکاپ ۲۰۱۹

متن در دست ویرایش

مقام های برتر مسابقات فیراکاپ ۲۰۱۹

مقام دوم لیگ عبور از مانع و کسب مجوز حضور در مسابقات جهانی کره جنوبی ۲۰۱۹: کسری علی اکبر شیرازی، علیرضا آقایاری، مهرزاد ثامنی

مقام سوم لیگ هاکی روی چمن و کسب مجوز حضور در مسابقات جهانی کره جنوبی ۲۰۱۹ :  محمد امین رحمانی، ارشیا ایزدی، سروش مستوفی، دانیال صفاریان

مقام اول بخش سوپر تیم  لیگ عبور از مانع و کسب مجوز حضور در مسابقات جهانی کره جنوبی ۲۰۱۹: پارسا شیخعلیشاهی، علی پارسا پیرامون و محمدرضا درودیان

متن در دست تدوین