جشنواره ملی ایده و اختراع

متن در دست ویرایش

مقام اول معماری ، مقام اول ماشین شیمیایی مفام دوم پژوهشی مهندسی مواد و مقام سوم پژوهشی پزشکی جشنواره ملی ایده و اختراع

افتخار مقام های کسب شده به شرح زیر :

مقام اول  مقالات معماری:امیرسالار ناصری ، سینا اتحادیه ، مهیار دهقانی، سید رادین یونسی

مقام اول  بخش ماشین های شیمیایی:  آرمان معروف،محمد متین مسلمی، ارشیا اسماعیل زاده

مقام دوم  مقالات پژوهشی مهندسی مواد:  بارمان غریبی، آرین شوشتری

مقام سوم مقالات پژوهشی پزشکی: پرهام یعقوبی،علی سینا قیدی، امیرعلی شفیعی

متن در دست تدوین