جشنواره دانش آموزی مدکاپ

متن در دست ویرایش

مقام اول معماری ، مقام اول مسابقات برنامه نویسی ACM جشنواره دانش آموزی مدکاپ

دانش آموزان افتخار آفرین مقام های کسب شده به شرح زیر :

مقام اول مقالات پژوهشی معماری:  امیرسالار ناصری، سینا اتحادیه، مهیار دهقانی، سید رادین یونسی

مقام اول مسابقات  برنامه نویسی (ACM):   علی رضا کابلی

متن در دست تدوین