مسابقات پژوهشی آرشی کاپ

متن در دست ویرایش

مقام های برتر مسابقات پژوهشی آرشی کاپ

مقام اول  بخش مقالات پژوهشی معماری: امیرسالار ناصری، سینا اتحادیه، مهیار دهقانی، رادین یونسی

برگزیده  بخش مقالات پژوهشی معماری: کارن احمدی، آرسام شعرایی راد، علی غمین

متن در دست تدوین