زیباترین شعرهای فردوسی در مورد علم و دانش، ایران و ادب

رباتیک نوجوانان چیست و چه کاربردی دارد؟