جشنواره دستاوردهای دانش آموزی سال ۹۸-۹۷

اختتامیه هشتمین جشنواره پژوهشی سلام کاپ

هشتمین جشنواره پژوهشی سلام کاپ

ششمین دوره مسابقات فرهنگی و هنری اسوه حسنه ۹۸-۹۷

بازدید از باغ علم (واقع در باغ کتاب)

اردوی طبیعت گردی و کوهنوردی دارآباد – متوسطه اول

اردوی شبی در مدرسه پایه هفتم

اردوی تفریحی ورزشی کارتینگ آزادی -پایه هفتم

اردوی تفریحی سورتمه تهران (پایه هفتم)

آغاز پایگاه تابستانی ۹۷