کسب مقام سوم بخش سوپرتیم در مسابقات بین المللی ۲۰۱۵ چین