موفقیت در المپیاد هندسه

 

کسب مدال برنز توسط دانش آموز  علیرضا  نواری در المپیاد کشوری هندسه