جلسه ویژه اولیای پایه نهم با حضور جناب آقاى دکتر فاضل مدیرعامل محترم مجموعه مدارس سلام و مدیریت محترم دبیرستان جناب آقاى حجاریان.