کسب افتخاری دیگر توسط دانش آموزان سلام اسلام در مسابقات دانش آموزی ابن سینا