برگزاری زبان انگلیسی در سلام اسلام

زبان انگلیسی ردر سلام اسلام

  • مطالعه ی ۴ ساعت درس زبان انگلیسی در هفته

  • کتابهای American English

  • مطالعه کتب درسی زبان

  • تعیین سطح در تابستان

  • آموزش ترمیک