برگزاری اردوی کارتینگ

  اردوی پایگاه تابستانی در محل باشگاه کارتینگ دانیال

با حضور دانش آموزان سلام اسلام