افتخارات آموزشی سلام اسلام – سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹

درخشش دانش آموزان سلام اسلام و کسب رتبه های برتر در آزمون جامع ۲ مدارس برتر