افتخارات آموزشی سلام اسلام – سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

درخشش  و کسب رتبه های برتر در آزمون جامع ۲ مدارس برتر