• کسب مقام اول نمایش صحنه­ای در مسابقات فرهنگی منطقه ۱ تهران و استان تهران(۹۱-۹۲)