موفقیتهای کسب شده در مسابقات فرهنگی منطقه ۱ آموزش و پرورش

 • کسب مقام اول در رشته آبرنگ توسط آقای کوروش جعفریان

 • کسب مقام دوم در رشته خوشنویسی تحریری توسط آقای امیر پارسا برغمدی

 • کسب مقام دوم در رشته تصویرسازی توسط آقای نامی قاضی نیا

 • کسب مقام سوم در مسابقات تئاتر

 • کسب مقام دوم در مسابقات تئاتر در بخش بازیگری توسط آقای علی صمدی

 • کسب مقام سوم در مسابقات تئاتر در بخش بروشور

 • کسب مقام دوم در مسابقات تئاتر در بخش طراحی صحنه

 • کسب مقام سوم در مسابقات سرود۱

کسب موفقیت در جشنواره فرهنگی اسوه حسنه سال تحصیلی ۹۴-۹۵

 

 • کسب مقام اول در رشته حفظ قرآن توسط آقای محمد امین حدادی

 • کسب مقام دوم در رشته حفظ قرآن توسط آقای قضاتی

 • کسب مقام اول در رشته اذان و اقامه توسط دانش آموز عما فردوسی

 • کسب مقام دوم در رشته اذان و اقامه توسط دانش آموز بهراد علمی

 • کسب مقام اول در رشته داستان نویسی توسط آقای امید سجادی

 • کسب مقام دوم در رشته داستان نویسی توسط آقای محمدرضا باقری

 • کسب مقام دوم در رشته احکام توسط آقایان پارسا جمشیدی و امیر پارسا برغمدی

 • کسب مقام دوم در رشته انشاء نماز توسط آقایان علی سرمدی و محمدرضا باقری

 • کسب مقام دوم در رشته قرائت قرآن توسط آقای علی نفری

 • کسب مقام دوم در رشته بازیگری توسط آقای علی صمدی

 • کسب مقام دوم در رشته خطاطی توسط اقای ماهان پور قبادی