مسابقات اسوه حسنه

  • کسب رتبه سوم در مسابقات تئاتر

  • کسب رتبه سوم در مسابقات سرود

مسابقات منطقه

  • کسب رتبه دوم در رشته خوشنویسی (امیرپارسا برغمدی)

  • کسب رتبه اول در رشته نقاشی آبرنگ (کوروش جعفریان)

  • کسب رتبه دوم در رشته تصویر سازی (نامی قاضی نیا)

مسابقات ورزشی سلام کاپ

  • مقام  اول مسابقات بسکتبال

  • مقام سوم مسابقات فوتبال

  • مقام دوم مسابقات طناب کشی