افتخارات پژوهشی سلام اسلام – سال تحصیلی ۹۶-۹۵

 • سلام کاپ ۹۶-۹۵(رتبه اول-ربات فوتبالیست)
 •  سلام کاپ۹۶-۹۵ (رتبه دوم- ربات فوتبالیست)
 • سلام کاپ۹۶-۹۵(رتبه دوم- مقالا علمی شیمی)
 • سلام کاپ ۹۶-۹۵ (رتبه سوم- مقالات علمی  شیمی)
 • سلام کاپ ۹۶-۹۵ (رتبه سوم – هنر و عکاسی)
 • سلام کاپ ۹۶-۹۵ (رتبه سوم – سازه ماکارونی فشاری)
 • تبیان ۹۶-۹۵(مقام اول – مقالات علوم انسانی)
 • مسابقات زیست فناوری منطقه ای ۹۶-۹۵(برگزیده منطقه  ای- بخش مقالات زیست فناوری)
 • مسابقات فرز کاپ ۹۶-۹۵(مقام اول- ربات سبک وزن مقدماتی)
 • مسابقات فرز کاپ ۹۶-۹۵(مقام اول- ربات سبک وزن پیشرفته)
 • مسابقات فرز کاپ ۹۶-۹۵(مقام دوم- ربات وزن آزاد)
 • مسابقات فراکاپ ۹۶-۹۵(مقام سوم ربات سبک وزن پیشرفته)
 • مسابقات ربوکاپ ایران اُپن ۲۰۱۷(مقام اول-فوتبالیست سبک وزن پرایمری)
 • مسابقات ربوکاپ ایران اُپن ۲۰۱۷(مقام اول-فوتبالیست سبک وزن سوپر تیم)