افتخارات پژوهشی سلام اسلام – سال تحصیلی ۹۶-۹۵

 • سلام کاپ ۹۶-۹۵(رتبه های اول و دوم-ربات فوتبالیست)

 • سلام کاپ۹۶-۹۵(رتبه دوم- مقالا علمی شیمی)

 • سلام کاپ ۹۶-۹۵ (رتبه سوم- مقالات علمی  شیمی)

 • سلام کاپ ۹۶-۹۵ (رتبه سوم – هنر و عکاسی)

 • سلام کاپ ۹۶-۹۵ (رتبه سوم – سازه ماکارونی فشاری)

 • تبیان ۹۶-۹۵(مقام اول – مقالات علوم انسانی)

 • مسابقات زیست فناوری منطقه ای ۹۶-۹۵(برگزیده منطقه  ای- بخش مقالات زیست فناوری)

 • مسابقات فرز کاپ ۹۶-۹۵(مقام اول- ربات سبک وزن مقدماتی)

 • مسابقات فرز کاپ ۹۶-۹۵(مقام اول- ربات سبک وزن پیشرفته)

 • مسابقات فرز کاپ ۹۶-۹۵(مقام دوم- ربات وزن آزاد)

 • مسابقات فراکاپ ۹۶-۹۵(مقام سوم ربات سبک وزن پیشرفته)