‎اولین جلسه ایجاد انگیزه و سلامت روان با حضور
‎خانم دکتر رئوفى با عناوین زیر امروز ٢٨ دى ماه تشکیل گردید؛

رفتارهاى کار آمد و ناکار آمد
ارتباط سالم
انتخاب رفتار درست
خویشتندارى