بازدید از نمایش بلک لایت لند در مجتمع تفریحی کوروش _ هفته اول پایگاه تابستانی