برگزارى کارگاه آموزش نکات ایمنى توسط مأمور محترم آتش نشانى