برترین مقامهای دانش آموزان سلام اسلام در نهمین دوره مسابقات پژوهشی سلام کــاپ سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹

پایه هفتم

پایه هشتم

پایه نهــم

فعالیتهای پژوهشی

فعالیتهای پژوهشی تابستان ۹۹

فعالیتهای پژوهشی نیمسال اول ۱۴۰۰-۹۹

چند نمونه از مقاله های پژوهشی