تصاویر دانش آموزان عزیز شرکت کننده در کلاس های فوق العاده رباتیک درایام نوروز وتلاش وآمادگی برای مسابقات ایران اپن