✅? توضیح برنامه ها و فعالیت هاى سال پیش رو با معرفى کادر اجرایى مدرسه و دبیران محترم پایه هشتم همراه با برگزارى انتخابات انجمن و اولیا

? سپاس از مشارکت و همیارى اولیاى محترم دانش آموزان پایه هشتم