✅توضیح برنامه ها و فعالیتهاى سال پیش رو با معرفى کادر اجرایى مدرسه و دبیران محترم پایه نهم همراه با برگزارى انتخابات انجمن اولیا و مربیان

? سپاس از مشارکت و همیارى اولیاى محترم دانش آموزان پایه نهم