توضیح برنامه ها و فعالیتهاى سال پیش رو با معرفى کادر اجرایى مدرسه و دبیران محترم پایه هفتم همراه با برگزارى انتخابات انجمن اولیا و مربیان
? سپاس از مشارکت و همیارى اولیاى محترم دانش آموزان پایه هفتم