حضور چشمگیر کاروان پژوهشى سلام اسلام در مسابقات ایران اُپن ٢٠١٨

١۵تیم از دبیرستان هاى دوره اول دخترانه و پسرانه سلام اسلام ، جواز شرکت در مسابقات ایران اُپن ٢٠١٨ را کسب کردند .

تیمهای شرکت کننده دبیرستان دخترانه اسلام عبارتند از:

۱- تیم ربات فوتبالیست سبک وزن پرایمری
۲- تیم ربات فوتبالیست وزن آزاد
۳- تیم شبیه ساز دوبعدی استارتر ۱
۴- تیم شبیه ساز دوبعدی استارتر ۲
۵- تیم خودروی هوشمند ۱
۶- تیم خودروی هوشمند ۲

تیمهای شرکت کننده دبیرستان پسرانه اسلام عبارتند از:

١- تیم ربات فوتبالیست سبک وزن پرایمری
۲- تیم ربات فوتبالیست سبک وزن سکندری
۳- تیم ربات امدادگر پرایمری
۴- تیم ربات امدادگر سکندری
۵- تیم امداد فضای مشترک پرایمری ۱
۶- تیم امداد فضای مشترک پرایمری ۲
۷- تیم امداد فضای مشترک سکندری
۸- تیم شبیه ساز دوبعدی استارتر ۱
۹- تیم شبیه ساز دوبعدی استارتر ۲

با آرزوى موفقیت دانش آموزان سلامى پژوهنده در این مسابقات