صرف ناهار همراه با موسیقی سنتی زنده و شعر خوانی – اردوی یزد آدر ماه ۹۶