قرائت قرآن کریم سوره اخلاص توسط دانش آموزان پایه هشتم.