مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره فرهنگی هنری مدارس سلام (اسوه حسنه)