مراسم تقدیر از تیم هاى شرکت کننده ایرانى در مسابقات روبوکاپ ٢٠١٧ژاپن در محل سفارت جمهورى اسلامى ایران در توکیو برگزار شد و طى آن جناب آقاى دکتر نظرآهارى سفیر محترم ،با اهداى جوایز نفیسى از دو تیم روباتیک سلام اسلام پسرانه و دخترانه تقدیر کردند .