نتایج درخشان دانش آموزان سلام اسلام در مسابقات فرهنگی هنری اسوه حسنه