نتایج درخشان دانش آموزان سلام اسلام

در پنجمین مسابقات فرهنگی هنری

اسوه حسنه