نتایج درخشان دانش آموزان سلام اسلام در پنجمین دوره مسابقات فرهنگی هنری اسوه حسنه مجموعه مدارس سلام