نشستى با اولیاى محترم با سخنرانى جناب آقاى دکتر سرلک با موضوع “والدین و سندرم باکستر”