نمایشگاه فعالیتهاى فرهنگى،هنرى و پژوهشی تابستان ٩۶