همایش زیست فناورى با موضوع مغز و اعصاب و تشریح مغز با حضور سفیران مغز و اعصاب