نمونه کارهای دانش آموزان سلام اسلام ** درس کار و فناوری ** دبیر: سرکار خانم سلطان محمدی

گزارش مصور کلاس **کار و فناوری** دبیر: سرکار خانم صدری پور