فعالیتهای دانش آموزان سلام اسلام ** درس کار و فناوری ** سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

گزارش های تصویری و ویدئویی از کلاسهای کار و فناوری دبیرستان دخترانه سلام اسلام سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰

عکس ها