کسب رتبه دوم مسابقات احکام منطقه یک آموزش و پرورش توسط دانش آموز هستی ماجدی