گزارش تصویری از حضور دانش آموزان سلام اسلام در مسابقات فرهنگی هنری اسوه حسنه