گزارش تصویری از حضور دانش آموزان سلام اسلام

در پنجمین مسابقات فرهنگی هنری اسوه حسنه